SİZİ ARAYALIM

Aydınlatma Metni

 • Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Gusto Teknoloji Haberleşme Telekominikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Veri sorumlusu: Gusto Teknoloji Haberleşme Telekominikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

  Adres: Atıf Bey Mah. 12 Sokak No:1 K:1 D:105 Gaziemir/İZMİR

  MERSİS no: 4835726345285518

  Ticaret sicil no: 1613711

  Tel: +90 (232) 220 7 999

  Web sitesi: www.e-egitim.online

  Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.e-egitim.online web sitesinde yer alan kişisel verilerin korunması, işlenmesi, saklanması ve imhası politikasından ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?
  Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

  Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
  Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
  Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
  Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
  Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,
  Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  Pazar araştırması yapılması,
  İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
  Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
  İrtibat/iletişim sağlanması,
  İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
  İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
  Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,
  Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
  Gusto Teknoloji tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
  Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,
  Gusto Teknoloji tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
  Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
  Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
  Sosyal medya paylaşımlarında Gusto Teknoloji çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı/Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri İlgililerinin tanıtılması,
  İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
  İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
  Gusto Teknoloji çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
  Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,
  Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,
  Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
  Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
  Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,
  Web Sitesi’nin kullanım analizi,
  Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
  Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
  2. İşlenen kişisel verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarıyoruz?
  Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

  Danışmanlar
  Denetim firmaları
  Hizmet alınan firmalar
  İşbirliği yapılan firmalar
  Gusto Teknoloji Yazılımları
  Müşteriler
  Tedarikçiler
  Teknopark yönetimi (Yönetici şirket)
  Bankalar ve finans kuruluşları
  Yargısal merciler ve kamu otoriterleri
  Yeniden satıcılar
  3. Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve toplamamızın hukuki sebepleri nelerdir?
  Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

  Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya iii) Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

  4. Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

  Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

  Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
  Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
  Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, aşağıdaki linke tıklayarak edinebileceğiniz formu doldurarak, şirketimizin “Atıf Bey Mahallesi 12 Sokak No:1 K:1 Daire 105 Gaziemir/İZMİR” adresine [email protected] adresine VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’de yer alan usullerle gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz. Bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

  Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

  Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

  Gusto Teknoloji kişisel veri politikasını görmek için tıklayınız.

e-egitim.onlie bir Gusto Teknoloji kuruluşudur.